Medlemsvilkår

 

1. Vilkår for medlemskap

Dine rettigheter og plikter som Arna Treningssentermedlem er som følger:

• Arna Treningssenter: Foretar adgangskontroll på senteret. Kan kreve at du som medlem legger frem dokumentasjon som beviser at du har rett medlemskap. Plikter seg at apparater og fasiliteter til enhver tid er i forsvarlig stand. Forbeholder seg retten til å redusere treningstilbud og åpningstider i forbindelse med helligdager, fellesferier og liknende. Erstatter ikke klær og andre personlige eiendeler som blir stjålet/tapt inne på senteret. Lager retningslinjer for hvordan det skal være på senteret. Medlemmene plikter seg å følge disse, samt følge instruksjoner fra de ansatte som jobber på senteret. Har bemannet barnepark som barna skal oppholde seg i.

Barn har ikke lov å oppholde seg i senteret ellers, for deres egen sikkerhet.

Trening og opphold på senteret skjer på eget ansvar.


• Våre medlemmer: Er selv ansvarlig for at egen helse er god nok til å benytte senteret. Må oppgi riktig kontaktinformasjon, og gi beskjed om de flytter, endrer navn, bankkonto og lignende. Personer som er under 18 år må ha med seg foresatte ved innmelding – lavest tillatt aldersgrense er det året medlemmet fyller 15. Må oppgi eventuelle endringer ved medlemsstatus. Har ikke lov å overdra medlemskapet til andre personer.

 

2. Våre kontraktbestemmelser

Medlemskapet du inngår gjelder fra den datoen du melder deg inn og varer i 12 måneder dersom ikke andre skriftlige kontraktsbetingelser er avtalt. Medlemskapet går over i et løpende avtaleforhold etter endt bindingstid med mindre skriftlig oppsigelse fra medlemmet foreligger. Ved studentmedlemskap må studentbevis framlegges, og nytt bevis må framlegges ved hvert nytt skoleår. Blir ikke dette vist eller du kan vise til gyldig dokumentasjon kan vi etter fakturere resterende beløp.

Dokumentasjon må også framlegges ved opprettelse bedrift og uføre-medlemskap. Alle medlemmer skal ha et personlig medlemskort. Dette fås ved innmeldelse. Ved tap eller defekt kort må du som medlem kjøpe nytt kort. Medlemskortet skal fremvises hver gang du trener. Bindingstiden gjelder fra den datoen fakturering starter opp.

3. Betaling

 

Betaling skjer ved oppstart av medlemskapet. Som nytt medlem betales medlemsavgift for resterende dager i inneværende måned, samt neste måned. I tillegg kommer administrasjonsgebyr. Du som medlem betaler medlemsavgift uavhengig av hvor ofte du bruker senteret.

• Ved månedlig betaling/ Avtalegiro: Administrasjonsgebyr samt medlemsavgift for resterende dager i inneværende måned og neste måned betales i resepsjonen ved innmelding.

• Ved kontant forskuddsbetalt medlemskap: Man kan evt. velge å betale medlemsavgift for medlemskapets fulle varighet, samt Administrasjonsgebyr ved innmelding. Det blir ikke foretatt prisjustering i kontraktmedlemskapets bindingstid og avtalen kan ikke sies opp innenfor den forhåndsbetalte perioden.

Under bindingstiden, uavhengig kontraktstype, vil det ikke forekomme prisendringer, med mindre medlemmet selv endrer avtalen (se generelle kontraktbestemmelser under punkt 2).

Arna Treningssenter forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling.

 

4. Oppsigelse fra deg som medlem

Oppsigelsen skal skje skriftlig. Oppsigelsestiden er 1 måned + inneværende måned, dvs. 1 måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt på senteret eller poststemplet. Dersom kontrakten skal opphøre rett etter bindingstid (ved 12 måneder), må oppsigelsen skje innen utløpet av 10.de måned. Oppsigelse inn forbi bindingstid er kun innvilget om du som medlem kan: A) Legge frem dokumentasjon (legeattest) på at din helse ikke tilsier at du kan trene på lengre basis. B) Ved flytting lengre bort enn 1,5 mil fra treningssenterets lokasjon. I disse tilfeller så kan kontraktens bindingstid kuttes og endres til vanlig oppsigelsestid. Oppsigelsen gjelder først ved mottatt dokumentasjon. Ved oppsigelse i medlemskap for Kombikontrakt er medlemmet pliktig til å gi beskjed til begge treningssentrene. I tilfeller der en av kontraktene er sagt opp så vil prisen justeres opp til «privat/ordinær» medlemskapspris det andre stedet. Dette har også tilbakevirkende kraft og vil i slike tilfeller etter faktureres aktuelt medlem da du selv er pliktig til å informere om oppsigelsen til det andre senteret (Gymnastikkbruket eller Fight Lab).

 

5. Oppsigelse fra Arna Treningssenter

Arna Treningssenter forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med deg dersom du som medlem foretar vesentlig brudd på GG Arna Treningssenters interne retningslinjer: 1. Tyveri fra senteret eller andre medlemmer. 2. Truende/ aggressiv oppførsel overfor øvrige medlemmer eller ansatte. 3. Ikke betaler medlemsavgift i 2 måneder eller mer. 4. Har innbefatning med doping i hvilken som helst form på senteret. 5. På en eller annen måte opptrer mot Arna Treningssenters interesser og formål. 6. Ikke overholder trivselsreglene nevnt nederst i kontrakten.

 

6. Erklæring om doping

Arna Treningssenter ønsker et rent og sunt treningsmiljø på treningssenteret, og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant sine kunder. Som medlem av Treningssenteret tar medlemmene avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen som gir Treningssenteret rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at listen til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no.

Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min treningsavtale, og GG Arna Treningssenter har anledning til å heve treningsavtalen.

7. Ved kjøp av medlemskap utenfor vanlig salgssted

 

Ved fjernsalg og salg utenfor utsalgssted gjelder angrerettlovens $ 10. Angrerettloven gir 14 dager ubetinget angrerett. Ved fjernsalg og salg utenfor utsalgssted skal angrerettskjema vedlegges medlemskontrakt. Se nærmere forskrifter om angreskjema av 27. Februar 2001 (angrerettloven).

 

8. Frys av medlemskap

Det vil ikke være mulig å fryse med mindre du kan dokumentere:
Legeattest på at din helse tilsier at du ikke kan trene (Gjelder også svangerskap).
Militærtjeneste/fødselspermisjon – annet permisjon som er lovpålagt.
Senior 60 år: Kan binde inntil 2 mnd. uten dokumentasjon.
Du må sende skriftlig søknad til post@arnatreningssenter.no for behandling av frys.
Ved frys eller oppsigelse i medlemskap for kombikontrakt er medlemmet pliktig til å gi beskjed til alle treningssentrene. I tilfeller der en av kontraktene er fryst eller sagt opp så vil prisen justeres opp til «Privat/Ordinær» medlemskapspris det andre stedet. Dette har også tilbakevirkende kraft og vil i slike tilfeller etter faktureres.
Frist for frys er de samme som for oppsigelse, se punkt 4.
Obs! Ved frys innenfor bindingstid, vil bindingstiden forlenges like lenge som frys er gitt.

 

9. Trivselsregler ved Arna Treningssenter og annen informasjon

Senteret kan kun brukes av medlemmer med aktiv kontrakt. Brytes dette vil det tilkomme et gebyr på kr. 5.000,-. Det samme gebyret vil også pålegges et medlem som tar med seg ikke-registrert kunde med på trening.
Alle medlemmer skal registrere seg med nøkkelkort i døren/resepsjon før treningssenterets område benyttes.
Skapene i garderoben skal tømmes etter trening, Arna Treningssenter kan klippe av låsen ved mistanke om forlatt skap/bruk av skap over lenger tid.
Innesko skal benyttes av alle medlemmer. Utesko settes i skohyllen eller tas med (med blåsokker på) til garderoben.
Det er ikke tillatt å slippe vektene i gulvet.
Alle medlemmer må være ute av bygget innen kl. 01.00. Om alarmen går og Securitas tilkalles vil det tilkomme et gebyr a` kr. 3.000,-.
Brudd på reglene kan føre til utvisning av Arna Treningssenter.